2018.313 σε ισχύ
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 9/11/2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του εργου

«αποκατάσταση βατότητας - αποχιονισμοί - άρση καταπτώσεων Π.Ε. Λάρισας »
ΥΠΟΕΡΓΟ 6: «ρομηθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 2018 »Καταληκτική ημερομηνία: 23/11/2018, 9:00 πμ
Προϋπολογισμός: 74.400,00 € (με ΦΠΑ)