2018.315
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 12/11/2018
Τεχνικά έργα προστασίας και αντιστήριξης και αντιστήριξης οδών Δήμου Αγιάς

Καταληκτική ημερομηνία: 12/12/2018, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 3.330.000,00 € (με ΦΠΑ)