2018.318
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 15/11/2018
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΦΑΔΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙΣΩΝ ΑΠΟ
ΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 21-22-23 ΜΑΙΟΥ 2016»
Τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού είναι αναρτημένα στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ: 78167)

Καταληκτική ημερομηνία: 11/12/2018, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 140.000,00 € (με ΦΠΑ)