2018.327
Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός - Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 20/11/2018
Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Π/θμιας, Δ/θμιας Εκπαίδευσης και Σ.Δ.Ε., χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Καρδίτσας για τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020 & 2020-2021, συνολικού προϋπολογισμού 9576106,67 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. προαίρεσης και παράτασης (CPV 60130000-8 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών).

Καταληκτική ημερομηνία: 17/12/2018, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 9.576.106,67 € (με ΦΠΑ)