2018.332
Τακτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 26/11/2018
Αποκατάσταση γηπέδου Μαγνησιακούα.α. συστήματος 67144

Καταληκτική ημερομηνία: 18/12/2018, 11:00 πμ
Προϋπολογισμός: 148.800,00 € (με ΦΠΑ)

ΤΕΥΧΗ

Διευκρινήσεις [Ενημέρωση: 10/12/2018 9:21:41 πμ]