2018.334
Τακτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 26/11/2018
Αποκατάσταση γηπέδου Σαρακηνού
α.α. συστήματος 67150

Καταληκτική ημερομηνία: 18/12/2018, 11:00 πμ
Προϋπολογισμός: 173.600,00 € (με ΦΠΑ)

ΤΕΥΧΗ

Διευκρινήσεις [Ενημέρωση: 14/12/2018 11:22:28 πμ]