2018.341
Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός - Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 30/11/2018
Μεταφορά μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Λάρισας για τα σχολικά έτη 2018-19, 2019-20 & 2020-21
(αριθ. διακήρυξης 04/2018 - α/α ΕΣΗΔΗΣ: 67001)

Καταληκτική ημερομηνία: 10/1/2019, 3:00 μμ
Προϋπολογισμός: 25.356.654,85 € (με ΦΠΑ)