2018.348
Τακτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 14/12/2018
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης και μηχανογραφικών αναλωσίμων στην Π.Ε. Λάρισας (αρ. διακήρυξης 06/2018 - α/α ΕΣΗΔΗΣ 68318)

Καταληκτική ημερομηνία: 14/1/2019, 3:00 μμ
Προϋπολογισμός: 148.800,00 € (με ΦΠΑ)