2018.353
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 19/12/2018
Κατασκευή έργων αποκατάστασηε κυκλοφοριάς στη ΧΘ 41+100 Βόλου Ζαγοράς.
α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 79235

Καταληκτική ημερομηνία: 17/1/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 740.000,00 € (με ΦΠΑ)