Υπηρεσίες Περιφέρειας Θεσσαλίας

Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας διαρθρώνονται σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι περιφερειακές υπηρεσίες οργανώνονται στο πλαίσιο της οικείας περιφερειακής ενότητας και υπάγονται σε οργανική μονάδα της Κεντρικής Υπηρεσίας.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε τη διάρθρωση των υπηρεσιών, τις αρμοδιότητές τους, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας.
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
συρρίκνωση
1. Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους, ιδιαίτερα στους τομείς προαγωγής και προστασίας της δημόσιας υγείας του τοπικού πληθυσμού, της καταπολέμησης της φτώχειας και του αποκλεισμού, της προώθησης της κοινωνικής συνοχής και της προάσπισης ευπαθών ομάδων μέσα από ένα αποτελεσματικό δίκτυο υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης. 2. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους. 3. Οφείλει να συνεργάζεται με τη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών στο σχεδιασμό, την επεξεργασία, την υλοποίηση και την αξιολόγηση έργων και την αξιολόγηση έργων και δράσεων στο πεδίο του θεματικού αντικειμένου της.
ανάπτυξη
συρρίκνωση
Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας, με έδρα τη Λάρισα και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας
Τηλ.: 2413-506.281 Email: kmer@thessaly.gov.gr
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Μάντζαρη Δέσποινα [2413-506.281]
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας ασκεί ιδίως αρμοδιότητες προνοιακού χαρακτήρα που αφορούν την οικογένεια, το παιδί, τους ηλικιωμένους, τα άτομα με αναπηρίες, ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες καθώς και αρμοδιότητες που ανάγονται στην κοινωνική και οικονομική στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, στη διεξαγωγή ερευνών για την πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την λειτουργία της κοινωνίας. Ασκεί αρμοδιότητες σχεδιασμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της περιφερειακής στρατηγικής σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης, κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής. Μεριμνά για την εφαρμογή μέτρων κοινωνικής πολιτικής και την ανάπτυξη παρεμβάσεων στο πλαίσιο αντιμετώπισης ειδικών τοπικών αναγκών. Επιπλέον, ασχολείται με την οργάνωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εφαρμογής των πολιτικών και προγραμμάτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας της Περιφέρειας. Συντονίζει τις αντίστοιχες οργανικές μονάδες των Περιφερειακών Ενοτήτων κατά την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής αλληλεγγύης.
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη