Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Ανακοινώσεις / Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης έργου αποκατάσταση επαρχιακής οδού Μακρυχωρίου – Παραπόταμος (Δ.Τεμπών) από θεομηνία

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης έργου αποκατάσταση επαρχιακής οδού Μακρυχωρίου – Παραπόταμος (Δ.Τεμπών) από θεομηνία

Τρίτη 02 Μαρτίου 2021
Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προτίθεται να προβεί σε δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος

ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ

– ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ(Δ.ΤΕΜΠΩΝ) ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ” Προϋπολογισμού  244.750,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).Η σύμβαση για την κατασκευή του υπόψη έργου χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ

817 με Κ.Α. 2017ΕΠ81700012.Το γραφείο τύπου στο οποίο κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για την άμεση δημοσίευσή του στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας

(www.thessaly.gov.gr).

Σημαντικές Ανακοινώσεις

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα