Περιφερειακή Επιτροπή

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας αποτελείται από τον περιφερειάρχη ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιπεριφερειάρχη ως πρόεδρό της και οκτώ (8) μέλη, τα οποία εκλέγονται από το περιφερειακό συμβούλιο.
Η Περιφερειακή Επιτροπή είναι αρμόδια για:
α) Την κατάρτιση σχεδίου του προϋπολογισμού της Περιφέρειας και την εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για ψήφιση.
β) Την κατάρτιση, επεξεργασία, προέλεγχο του απολογισμού και υποβολή σχετικής έκθεσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
γ) Την ευθύνη για την κατάρτιση, διεξαγωγή και αξιολόγηση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών.
δ) Τη μελέτη της ανάγκης σύναψης δανείων, τον καθορισμό των όρων τους και την υποβολή της σχετικής εισήγησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
ε) Την άσκηση όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και την παραίτηση από αυτά.
στ) Την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές Αρχές.
ζ) Το συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.
η) Την πρόσληψη δικηγόρου και την ανάκληση της πληρεξουσιότητας του.
Επίσης, η Περιφερειακή Επιτροπή με ειδική απόφαση, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητας της στο περιφερειακό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητα του.

Η Περιφερειακή Επιτροπή απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

Πρόεδρος: Κουρέτας Δημήτριος - Περιφερειάρχης

Τακτικά ΜέληΑναπληρωματικά Μέλη
Μαρία Γαλλιού Αδαμοπούλου Αναστασία
Τέλιος Κωνσταντίνος Γκουντόπουλος Γρηγόριος
Ντιντή Χρύσα Γραβάνη Αμαλία
Παπαδημητρίου Άννα Μαρία Ράπτης Νικόλαος
Τσιάρας Αθανάσιος Σοφολόγης Δημήτριος
Μπάρδας Κωνσταντίνος Δόκου Σουλτάνα
Τέας Ιωάννης Χατζηγάκη Ελισσάβετ
Ψαχούλας Ορέστης

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα