Ενημέρωση / Ευρωπαϊκά Προγράμματα / Μεταφράζει τη Βιομηχανική Επανάσταση 4.0 με βελτιωμένα μέσα πολιτικής για τις ΜμΕ που στοχεύουν στην καινοτομία

Μεταφράζει τη Βιομηχανική Επανάσταση 4.0 με βελτιωμένα μέσα πολιτικής για τις ΜμΕ που στοχεύουν στην καινοτομία

europaika_programmata
Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019
INNOPROVEMENT
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.767.677,00 €

Πρωτότυπος τίτλος (ENG):Translating Industry 4.0 to improved SME policy instruments targeting innovation


Περίληψη

Η τεχνολογική επανάσταση που συντελείται στις μέρες μας, επηρεάζει τις καινοτόμες δραστηριότητες των επιχειρήσεων ανά την Ευρώπη με δραματικά αυξανόμενο τρόπο. Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι αυτό το πρόσφατο φαινόμενο δεν αφορά πλέον μόνο την διαρκώς αυξανόμενη αυτοματοποίηση των διαδικασιών αλλά αντανακλάται στον τρόπο οργάνωση και διαχείρισης των εφοδιαστικών αλυσίδων σε όλα τους τα στάδια. Η νέα αυτή βιομηχανική επανάσταση (Industry 4.0) χαρακτηρίζεται από την ψηφιακή μεταμόρφωση των διαδικασιών των επιχειρήσεων, μέσω της εκτεταμένης χρήσης τεχνολογιών, γεγονός που αποτυπώνεται ακόμα και στις καθημερινές διαδικασίες των Αρχών που είναι υπεύθυνες για τον σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση των Χρηματοδοτικών Εργαλείων που έχουν ως τελικούς δικαιούχους τις επιχειρήσεις. Εταίροι της πρότασης είναι αυτές οι Αρχές, οι οποίες, βάσει της εμπειρίας τους, έχουν καταδείξει την δυσκολία που αντιμετωπίζουν ώστε να υποστηρίξουν επιτυχώς τις επιχειρήσεις αυτές και συνεπακόλουθα προσπαθούν να βελτιώσουν τόσο τα παρεχόμενα χρηματοδοτικά εργαλεία όσο και τις πολιτικές που τα συνοδεύουν, ώστε οι επιχειρήσεις να αποκτήσουν την δυνατότητα να ακολουθήσουν επιτυχώς τις τεχνολογικές εξελίξεις, με στόχο την βελτιστοποίηση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών

Στόχοι

Το INNOPROVEMENT στοχεύει στη βελτίωση των χρηματοδοτικών εργαλείων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που στοχεύουν στις δραστηριότητες καινοτομίας για την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις που θέτει η νέα βιομηχανική εποχή (4.0). Αυτός ο γενικός στόχος θα αυξήσει το μερίδιο και τον αριθμό των επιχειρήσεων που θα επιτύχουν την υλοποίηση σχεδίων καινοτομίας στις περιφέρειες και τις χώρες των εταίρων. Οι βελτιώσεις στην εφαρμογή των εργαλείων αυτών (μέσω προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για τις επιχειρήσεις) θα πραγματοποιηθούν κατά κύριο λόγο στο επίπεδο διαχείρισης τους. Τέτοιες βελτιώσεις αναμένεται να είναι αλλαγές σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής της διαχείρισης κεφαλαίων: σχεδιασμός και οργάνωση προσκλήσεων, επιλογή επενδυτικών σχεδίων, σύναψη συμβάσεων, μέθοδοι παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων, χρηματοοικονομικός διακανονισμός.
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα αφορούν τα παρακάτω:
1) Αποτελεσματική χρήση υλικοτεχνικής υποδομής και ανάπτυξη οικονομικού λογισμικού στο πλαίσιο των έργων μικρής και μεσαίας τεχνολογίας των επιχειρήσεων
2) Μεθοδολογίες αξιολόγησης των αγοραίων τιμών κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής των χρηματοδοτούμενων έργων (σχεδιασμός κλήσεων, επιλογή έργων, σύναψη συμβάσεων, παρακολούθηση, χρηματοοικονομικός διακανονισμός)
3) Καινοτομία στην ανάπτυξη λογισμικού (ορισμός καινοτομίας, κριτική του περιεχομένου της καινοτομίας)
4) Προσαρμογή των μέτρων προς τις απαιτήσεις της νέας βιομηχανικής εποχής συμπεριλαμβανομένου του πεδίου εφαρμογής, των επιλέξιμων δραστηριοτήτων και των επιλέξιμων δαπανών
Χρονοδιάγραμμα:: 01/06/2018 - 31/05/2023
Διάρκεια:: 60 μήνες

Εταίροι / Partners

Διακριτικός Τίτλος Προϋπ/σμός
text Ουγγαρία Ministry for National Economy Συντονιστής 360.202,00 €
text Φινλανδία Regional Council of Kainuu 287.711,00 €
text Ιταλία Marche Region 258.527,00 €
text Πορτογαλλία Managing Authority of the Competitiveness and Internationalisation Operational Progr Compete 2020 247.824,00 €
text Ουγγαρία ICT Association of Hungary 214.820,00 €
text Πολωνία Marsal’s Office of the Lodzkie Region 181.975,00 €
text Τσεχία Ministry of Industry and Trade 115.018,00 €
text Ελλάδα Region of Thessaly 101.600,00 €

Σχετικό Υλικό - Δημοσιότητα


Εταίροι / Partners [8]

image Ministry for National Economy
image Regional Council of Kainuu
image Marche Region
image Managing Authority of the Competitiveness and Internationalisation Operational Progr Compete 2020
image ICT Association of Hungary
image Marsal’s Office of the Lodzkie Region
image Ministry of Industry and Trade
image Region of Thessaly

Σημείωση

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα