Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Ευρωπαϊκά Προγράμματα / Βελτιστοποίηση της διαχείρισης αποβλήτων σε αστικούς χώρους και σε νοικοκυριά

Βελτιστοποίηση της διαχείρισης αποβλήτων σε αστικούς χώρους και σε νοικοκυριά

Πέμπτη 01 Αυγούστου 2019
OPTIWAMAG
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.151.428,00 €
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: INTERREG EUROPE

Πρωτότυπος τίτλος (ENG):Optimization of waste management in urban spaces and in households


Περίληψη

Το έργο OptiWaMag επικεντρώνεται στην καινοτομία της διαχείρισης αποβλήτων σε αστικούς χώρους και σε νοικοκυριά που μπορούν να υποστηρίξουν την ενεργό και υγιή διαβίωση των τελικών χρηστών, ενισχύουν την οικονομική ανάπτυξη και βελτιώνουν την αποδοτικότητα των «πράσινων υποδομών». Οι κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές υπηρεσίες που παρέχονται από την προστασία, την ανάπτυξη και την εκμετάλλευση της διαχείρισης αποβλήτων σε αστικούς χώρους για τελικούς χρήστες είναι συλλογικά γνωστές σε ολόκληρη την Ευρώπη ως «πράσινες υποδομές» και ο στόχος του προγράμματος OptiWaMag είναι η βελτίωση της εφαρμογής των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης ανάπτυξη καινοτόμων συνθηκών διαχείρισης αποβλήτων στους αστικούς χώρους και στα νοικοκυριά, βελτίωση των πολιτικών διαχείρισης αποβλήτων μέσω της χρήσης ευφυούς εξοπλισμού και αύξηση της ποιότητας των πολιτικών ή λαμβάνοντας υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Το OptiWaMag περιλαμβάνει 7 φορείς της ΕΕ με κοινή φιλοδοξία να επιταχύνουν την κλιμάκωση της καινοτομίας στη διαχείριση των αποβλήτων, η οποία μπορεί να στηρίξει την ενεργητική και καινοτόμο αποδοτικότητα του περιβάλλοντος και των πόρων και να εξασφαλίσει την τριπλή επιτυχία της οικονομικής ανάπτυξης, πιο βιώσιμες υπηρεσίες οικοσυστήματος και βελτιωμένη ευημερία των πολιτών της Ευρώπης. Εστιάζοντας στους χώρους αυτούς, πρωταρχικός στόχος του είναι να βελτιώσει τις πολιτικές και την εφαρμογή των διαρθρωτικών ταμείων σε ολόκληρο τον κύκλο καινοτομίας διαχείρισης αποβλήτων (εφεύρεση, συνδημιουργία, δοκιμή αγοράς, επικύρωση, κλιμάκωση) και να ενισχύσει τα περιφερειακά και διαπεριφερειακά οικοσυστήματα.

Στόχοι

Ο στόχος του OptiWaMag είναι η βελτίωση της εφαρμογής των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων διαχείρισης αποβλήτων μέσω της αναγνώρισης των πολλαπλών πλεονεκτημάτων της διαχείρισης αποβλήτων σε νοικοκυριά και αστικούς χώρους από τις αρχές διαχείρισης, τους εταίρους και τις ομάδες ενδιαφερομένων. Το σχέδιο πολιτικής θα στοχεύει στη διαχείριση των ακόλουθων επιτευγμάτων: - Βελτίωση της υφιστάμενης υποδομής αποβλήτων - Βελτίωση και επίτευξη βιώσιμων πρακτικών διαχείρισης αποβλήτων - Ανάπτυξη ευφυούς εξοπλισμού για τη συλλογή αποβλήτων. - Βελτίωση της συνειδητοποίησης των αυξημένων αναγκών ανακύκλωσης. - Προώθηση του διαχωρισμού στην πηγή
Χρονοδιάγραμμα:: 01/08/2019 - 31/01/2023
Διάρκεια:: 42 μήνες

Εταίροι / Partners

Διακριτικός Τίτλος Προϋπ/σμός
Σουηδία County Administrative Board of Östergötland-Σουηδία 351.900,00 €
Ουγγαρία Development Organisaiton 202.390,00 €
Λετονία Riga Technical University-Λετονία 154.826,00 €
Πορτογαλλία Municipality of Lousada-Πορτογαλία 148.290,00 €
Ιταλία Municipality of Casalgrande-Ιταλία 147.850,00 €
Ελλάδα Περιφέρεια Θεσσαλίας-Ελλάδα 146.172,00 €

Σχετικό Υλικό - Δημοσιότητα


Εταίροι / Partners [6]

County Administrative Board of Östergötland-Σουηδία
Development Organisaiton
Riga Technical University-Λετονία
Municipality of Lousada-Πορτογαλία
Municipality of Casalgrande-Ιταλία
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Ελλάδα

Σημείωση

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα