Εφημερίδα της Υπηρεσίας / Διαβούλευση προτάσεων Έργων / Αντικατάσταση του σταθμού παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Βόλο

Αντικατάσταση του σταθμού παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Βόλο

Τετάρτη 08 Ιουλίου 2020
Το Τμήμα Περιβάλλοντος Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Θεσσαλίας θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Παράρτημα Ι - Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου του έργου "Αντικατάσταση του Σταθμού Παρακολούθησης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στο Βόλο και Αποκατάσταση της Λειτουργίας του Συστήματος Τηλεμετάδοσης των Δεδομένων Μέτρησης". Δυνατότητα να συμμετάσχουν στην εν λόγω διαβούλευση έχουν αποκλειστικά Εταιρείες ή Κοινοπραξίες εταιρειών που είναι δυνητικοί ανάδοχοι του έργου καταθέτοντας σχόλια, παρατηρήσεις, διορθώσεις, προτάσεις, καθώς και αποστέλλοντας συνοδευτικό υλικό στο email: periv.ydrooik.magn@thessaly.gov.gr, έως και τις 17 Αυγούστου 2020. Οι προτάσεις των συμμετεχόντων θα ληφθούν υπόψη στην προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του παραπάνω έργου.


Προϋπολογισμός : 148.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% )
Διάρκεια Διαβούλευσης Έναρξη: Τετάρτη 08-07-2020 Λήξη: Έως και Δευτέρα 17-08-2020

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα