Αρχική / Οργανωτική δομή / Υπηρεσίες / Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Email: gd.agroikon.ktin@thessaly.gov.gr

Γενικός Διευθυντής : Σταυρίδης Δημήτριος [2413511189]

1. Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ` ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητας τους, ιδιαίτερα στους τομείς ενίσχυσης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας, της διασφάλισης αειφόρων πρακτικών γεωργίας και αλιείας, της ασφάλειας των τροφίμων, την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, τη διενέργεια ελέγχων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου, την εξασφάλιση της υγείας των ζώων και τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. 2. Η Γενική Διεύθυνση συνεργάζεται με τη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών στο σχεδιασμό, την επεξεργασία, την υλοποίηση και την αξιολόγηση έργων και δράσεων στο πεδίο του θεματικού αντικειμένου της.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Επιλέξτε διεύθυνση για περισσότερες πληροφορίες

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα