Ενημέρωση / Ευρωπαϊκά Προγράμματα / Green Growth through the capitalization of innovative Greenhouses

Green Growth through the capitalization of innovative Greenhouses

europaika_programmata
Πέμπτη 01 Φεβρουαρίου 2018
MED Greenhouses
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.171.400,00 €
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: INTERREG MEDITERRANEAN

Πρωτότυπος τίτλος (ENG):Green Growth through the capitalization of innovative Greenhouses


Περίληψη

Το έργο θα κεφαλαιοποιήσει τα αποτελέσματα του έργου LIFE+ "Adapt2change" προωθώντας, και διαδίδοντας τα καινοτόμα θερμοκήπια «Greenhouses» στη περιοχή της Μεσογείου, μειώνοντας τις απαιτήσεις σε ενέργεια και σε νερό. Το έργο θα διεγείρει την περιβαλλοντική συνείδηση σε θέματα που αφορούν στην ενέργεια και την αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων καθώς και την βιώσιμη παραγωγή, προωθώντας την Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ειδικότερα, οι εταίροι του έργου θα: - Δημιουργήσουν έναν διακρατικό καινοτόμο συνεργατικό σχηματισμό (Cluster) / αγροτικό δίκτυο μέσω ενός Μνημονίου Συμφωνίας. - Αναπτύξουν προσαρμοσμένες προτάσεις πολιτικής που ευνοούν τη συνεργασία μεταξύ των φορέων της τετραπλής έλικας, ενισχύοντας τα υφιστάμενα πλαίσια για τις επενδύσεις στην οικολογική καινοτομία. - Μεταδώσουν την υφιστάμενη γνώση που αποκτήθηκε μέσω της εκπόνησης ενός κοινού Σχεδίου Δράσης, μίας κοινής πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης, εκπαιδευτικού υλικού, εργαστηρίων, και εκπαιδευτικών σεμιναρίων. - Διερευνήσουν πιθανές ευκαιρίες χρηματοδότησης για τις ανάγκες κάθε περιφέρειας.

Στόχοι

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η βελτίωση της ικανότητας οικολογικής καινοτομίας των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων στον τομέα των Θερμοκηπίων και της Γεωργίας. Οι κύριοι Ενδιαφερόμενοι – Ομάδες Στόχου θα είναι αγρότες θερμοκηπίων, επιχειρήσεις που ειδικεύονται στη βιομηχανία γεωργικών ειδών διατροφής και θερμοκηπίου, φορείς χάραξης πολιτικής - ενώσεις γεωργικών Συνεταιρισμών, Ινστιτούτα Έρευνας Τεχνολογίας. Οι δικαιούχοι θα προσκληθούν να συμμετάσχουν σε σεμινάρια, εργαστήρια, διαβουλεύσεις και στο Τελικό Συνέδριο, συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων του έργου.
Χρονοδιάγραμμα:: 01/02/2018 - 31/12/2019
Διάρκεια:: 32 μήνες

Σημείωση

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα