Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Παράκαμψη πόλεως Καρδίτσας: Κατασκευή τμήματος από έξοδο προς Αγιοπηγή έως έξοδο προς Μητρόπολη (κωδ. ΟΠΣ 5063732, 2020ΕΠ00610049,2020ΕΠ00610050)

Παράκαμψη πόλεως Καρδίτσας: Κατασκευή τμήματος από έξοδο προς Αγιοπηγή έως έξοδο προς Μητρόπολη (κωδ. ΟΠΣ 5063732, 2020ΕΠ00610049,2020ΕΠ00610050)

Δευτέρα 24 Απριλίου 2023
Η πράξη εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» με την με Α.Π. 2882/04-09-2020 (ΑΔΑ ΨΟΑΖ7ΛΡ-ΞΣ2) Απόφαση ένταξης.
Το έργο αφορά στην διαπλάτυνση του κύριου οδικού τμήματος της παράκαμψης Καρδίτσας, από την έξοδο προς Μητρόπολη (οδός Ταυρωπού) έως την έξοδο προς Αγιοπηγή (οδός Κουμουνδούρου).
Συγκεκριμένα αφορά :
- Την διαπλάτυνση - κατασκευή του κύριου οδικού τμήματος από την έξοδο προς Μητρόπολη έως την έξοδο προς Αγιοπηγή,
- Την κατασκευή 1 Ισόπεδου Κόμβου (Ι/Κ) στο εν λόγω οδικό τμήμα (Ι/Κ Καραΐσκάκη) για την σύνδεση της κύριας οδικής αρτηρίας με τον Σιδηροδρομικό Σταθμό,
- Την προσαρμογή του εν λόγω οδικού τμήματος στον ήδη κατασκευασμένο Κόμβο επί της οδού Κουμουνδούρου και στον κόμβο της οδού Ταυρωπού,
με εκτέλεση του συνόλου των απαιτούμενων εργασιών σύμφωνα με τις μελέτες του έργου.
Στο έργο περιλαμβάνεται επίσης το κόστος απαλλοτρίωσης και εργασιών Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ).

Με την με Α.Π. 8483/06-12-2023 (ΑΔΑ 92ΤΩ7ΛΡ-12Α) Απόφαση 1ης Τροποποίησης της Πράξης πραγματοποιήθηκε η τμηματοποίηση της Πράξης στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027».

Με την τμηματοποίηση της Πράξης έχουμε διαχωρισμό της Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης. Συγκεκριμένα στην Α΄ φάση αντιστοιχεί ποσό 2.615.419,80€ και στην Β΄ φάση 3.493.329,13€.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.108.748,93 €
ΕΣΠΑ 2014-2020
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα