Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο / Έργα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (κωδ.ΟΠΣ ΤΑ 5180769 - 2022ΤΑ05500000)

Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο / Έργα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (κωδ.ΟΠΣ ΤΑ 5180769 - 2022ΤΑ05500000)

Τρίτη 25 Απριλίου 2023
Το έργο «Έργα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU.

Το έργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών βελτίωσης του υφιστάμενου Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με σκοπό την παροχή αυξημένης οδικής ασφάλειας στους χρήστες και στους κατοίκους της περιοχής, μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και εναρμόνιση με τις ισχύουσες διατάξεις. Σκοπός μας είναι να προάγεται η οδική ασφάλεια τόσο σε υπερτοπικό όσο και σε τοπικό επίπεδο λόγω των σαφώς αναβαθμισμένων λειτουργικών και γεωμετρικών στοιχείων των οδών, που θα πληρούν τις ισχύουσες ΟΜΟΕ, διασφαλίζοντας την λειτουργικότητα του έργου.

Στις περιοχές που προβλέπονται να πραγματοποιηθούν οι προτεινόμενες παρεμβάσεις παρουσιάζεται μεγάλος αριθμός τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων, τα οποία οφείλονται σε παράγοντες και προβλήματα που μπορούν να επιλυθούν με την παρούσα πρόταση. Περιγραφικά αναφέρονται τα παρακάτω:

1.        Ο ιδιαίτερα αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος (συμβατικά και βαρέα οχήματα), καθώς μέρος αυτού αποτελεί και τμήμα του ΔΕΔ-Μ, που παρατηρείται στις εν λόγω οδούς σε συνδυασμό με τα ελλιπή τεχνικά χαρακτηριστικά των διατομών σε τμήματα του εξεταζόμενου οδικού τμήματος, όπως μικρό πλάτος οδού (μία λωρίδα ανά κατεύθυνση), απουσία διαχωρισμού των αντίθετων κινήσεων, το καθιστούν ιδιαίτερα επικίνδυνο από την άποψη της οδικής ασφάλειας και αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης ατυχημάτων.

2.        Η «γήρανση» της ασφάλτου.  Η άσφαλτος για να διατηρεί τις συνδετικές της ικανότητες πρέπει να παραμένει πλαστική. Μέρος της πλαστικότητας της χάνεται όταν η άσφαλτος με μορφή λεπτού υμένα εκτίθεται σε καιρικές επιδράσεις. Όταν συμβεί αυτό, τότε λέμε ότι η άσφαλτος “γέρασε”. Η γήρανση της ασφάλτου και η προοδευτική σκλήρυνση της μέσα στην επίστρωση του οδοστρώματος προκαλεί ρωγμές με τριχοειδή μορφή, που με την πάροδο του χρόνου ανοίγουν και επιτρέπουν την δίοδο νερού στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα τη μείωση της φέρουσας ικανότητας της βάσεως του οδοστρώματος. Η κύρια αιτία της γήρανσης της ασφάλτου είναι η οξείδωση και η εξαφάνιση των πτητικών συστατικών της. Η επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας, η σκλήρυνση λόγω ηλικίας και η έκλυση από το νερό συμβάλλουν επίσης στη γήρανση της ασφάλτου. Κακή ποιότητα οδοστρώματος σε συγκεκριμένα σημεία που χρήζουν αύξηση της παρεχόμενης πρόσφυσης-τριβής.

3.        Ελλιπής ή και απούσα απαραίτητη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση.

4.        Η έλλειψη ή απουσία σε πολλά σημεία στηθαίων ασφαλείας κατά τις απαιτήσεις των νέων τεχνικών προδιαγραφών συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων (ΕΝ 1317).

5.        Κακή διαχείριση ομβρίων, με αποτέλεσμα να μη γίνεται ορθή και ταχεία απαγωγή των ομβρίων από το οδόστρωμα.

6.        Κακός ή ελλιπής  φωτισμός οδών.

7.        Τετρασκελής υφιστάμενοι ισόπεδοι κόμβοι εμφανίζουν πολλά σημεία εμπλοκής με μειωμένο επίπεδο οδικής ασφάλειας, η μετατροπή τους σε κυκλικούς μειώνουν τα σημεία εμπλοκής.

8.        Ύπαρξη στενών ερεισμάτων τα οποία χρήζουν διαπλάτυνσης και διαμόρφωσης κλίσεων.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.000.000,00 €
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα