Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / ΕΠ.Ο. Λάρισας – Καρδίτσας: Κατασκευή Οδικού Τμήματος από Ι/Κ Μεσοράχης έως Ι/Κ Ελευθερών (κωδ. ΟΠΣ5065965, 2020ΕΠ00610051,2020ΕΠ00610052)

ΕΠ.Ο. Λάρισας – Καρδίτσας: Κατασκευή Οδικού Τμήματος από Ι/Κ Μεσοράχης έως Ι/Κ Ελευθερών (κωδ. ΟΠΣ5065965, 2020ΕΠ00610051,2020ΕΠ00610052)

Δευτέρα 24 Απριλίου 2023
Η πράξη εντάχθηκε  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» με την με Α.Π. 2883/04-09-2020 (ΑΔΑ Ψ4ΛΨ7ΛΡ-6ΝΤ) Απόφαση ένταξης.

Αντικείμενο της πράξης είναι η βελτίωση του τμήματος της Επαρχιακής Οδού ΛΑΡΙΣΑΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, από τον ισόπεδο κόμβο (Ι/Κ) Μεσοράχης έως τον Ι/Κ Ελευθερών, μήκους 2,15 χλμ. και συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

• Την Διαπλάτυνση του τμήματος της Επ.Ο. Λαρίσης – Καρδίτσας στο τμήμα από Ι/Κ Μεσοράχης έως Ι/Κ Ελευθερών μήκους 2,15 χλμ,

• Την κατασκευή παράπλευρων οδών κυκλοφορίας,

• Την τροποποίηση του υφιστάμενου Ι/Κ Μεσοράχης σε κυκλικό και την προσαρμογή του στη νέα τυπική διατομή του νέου τμήματος Ι/Κ Μεσοράχης - Ι/Κ Ελευθερών,

• Την προσαρμογή του υφιστάμενου Ι/Κ Ελευθερών στη νέα τυπική διατομή του νέου τμήματος Ι/Κ Μεσοράχης - Ι/Κ Ελευθερών, με την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών σύμφωνα με τις μελέτες του έργου.
Στο έργο περιλαμβάνεται επίσης το κόστος απαλλοτρίωσης, αρχαιολογίας και εργασιών Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ).

Με την με Α.Π. 7504/07-11-2023 (ΑΔΑ ΨΗΧ77ΛΡ-Ι41) Απόφαση 2ης Τροποποίησης της Πράξης πραγματοποιήθηκε η τμηματοποίηση της Πράξης στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027».

Με την τμηματοποίηση της Πράξης έχουμε διαχωρισμό της Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης. Συγκεκριμένα στην Α΄ φάση αντιστοιχεί ποσό 2.514.408,01€ και στην Β΄ φάση 6.098.175,27€.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.612.583,28 €
ΕΣΠΑ 2014-2020
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα