Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / ΕΠ.Ο. Λάρισας – Καρδίτσας: Κατασκευή Οδικού Τμήματος από Ι/Κ Μεσοράχης έως Ι/Κ Ελευθερών (κωδ. ΟΠΣ5065965, 2020ΕΠ00610051,2020ΕΠ00610052)

ΕΠ.Ο. Λάρισας – Καρδίτσας: Κατασκευή Οδικού Τμήματος από Ι/Κ Μεσοράχης έως Ι/Κ Ελευθερών (κωδ. ΟΠΣ5065965, 2020ΕΠ00610051,2020ΕΠ00610052)

Δευτέρα 24 Απριλίου 2023
Η πράξη εντάχθηκε  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» με την με Α.Π. 2883/04-09-2020 (ΑΔΑ Ψ4ΛΨ7ΛΡ-6ΝΤ) Απόφαση ένταξης.

Αντικείμενο της πράξης είναι η βελτίωση του τμήματος της Επαρχιακής Οδού ΛΑΡΙΣΑΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, από τον ισόπεδο κόμβο (Ι/Κ) Μεσοράχης έως τον Ι/Κ Ελευθερών, μήκους 2,15 χλμ. και συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

• Την Διαπλάτυνση του τμήματος της Επ.Ο. Λαρίσης – Καρδίτσας στο τμήμα από Ι/Κ Μεσοράχης έως Ι/Κ Ελευθερών μήκους 2,15 χλμ,

• Την κατασκευή παράπλευρων οδών κυκλοφορίας,

• Την τροποποίηση του υφιστάμενου Ι/Κ Μεσοράχης σε κυκλικό και την προσαρμογή του στη νέα τυπική διατομή του νέου τμήματος Ι/Κ Μεσοράχης - Ι/Κ Ελευθερών,

• Την προσαρμογή του υφιστάμενου Ι/Κ Ελευθερών στη νέα τυπική διατομή του νέου τμήματος Ι/Κ Μεσοράχης - Ι/Κ Ελευθερών, με την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών σύμφωνα με τις μελέτες του έργου.
Στο έργο περιλαμβάνεται επίσης το κόστος απαλλοτρίωσης, αρχαιολογίας και εργασιών Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ).
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.293.065,87 €
ΕΣΠΑ 2014-2020
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα