Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Προστασία - Αναβάθμιση Περιοχής Χρυσσαλίδας Δ. ΑΓΙΑΣ

Προστασία - Αναβάθμιση Περιοχής Χρυσσαλίδας Δ. ΑΓΙΑΣ

Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013
Το έργο αφορά στην προστασία- περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής
Χρυσαλλίδας της Κοινότητας Αγιάς του Δήμου Αγιάς έκτασης 5.182,72τ.μ.
Αναλυτικότερα, οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:
- εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες σε διάφορα βάθη ανάλογα με την
εργασία,
- κατασκευή στρώσης από σκυρόδεμα C12/15, όπου εδράζονται τα δάπεδα,
- επανεπίχωση των σκαμμάτων με χρήση κατάλληλων προϊόντων εκσκαφής,
- τοποθέτηση κρασπέδων,
- επίστρωση με διάφορα υλικά,
- εγκατάσταση φυτικής γης και φυτικού υλικού,
- εγκατάσταση φωτισμού,
- εγκατάσταση συστήματος άρδευσης
- την τοποθέτηση κάδων, καθιστικών και άλλων στοιχείων εξοπλισμού
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 350.000,00 €
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΜΝΗΜΕΙΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα