Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / ΕΠ.Ο. Λάρισας – Καρδίτσας: Κατασκευή οδικού τμήματος από Ι/Κ Μεσοράχης έως Ι/Κ Ελευθερών - Β Φάση» (Κωδ. ΟΠΣ 6003462, 2023ΕΠ00670056, 2020ΕΠ00610052, 2020ΕΠ00610051)

ΕΠ.Ο. Λάρισας – Καρδίτσας: Κατασκευή οδικού τμήματος από Ι/Κ Μεσοράχης έως Ι/Κ Ελευθερών - Β Φάση» (Κωδ. ΟΠΣ 6003462, 2023ΕΠ00670056, 2020ΕΠ00610052, 2020ΕΠ00610051)

Τετάρτη 01 Μαΐου 2024
Η πράξη εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027», με την με Α.Π. 8453/05-12-2023 (ΑΔΑ ΕΚΞΒ7ΛΡ-ΩΙΝ) Απόφαση ένταξης.

Αντικείμενο της πράξης είναι η βελτίωση του τμήματος της Επαρχιακής Οδού ΛΑΡΙΣΑΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, από τον ισόπεδο κόμβο (Ι/Κ) Μεσοράχης έως τον Ι/Κ Ελευθερών, μήκους 2,15 χλμ. και συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

• Την Διαπλάτυνση του τμήματος της Επ.Ο. Λαρίσης – Καρδίτσας στο τμήμα από Ι/Κ Μεσοράχης έως Ι/Κ Ελευθερών μήκους 2,15 χλμ,

• Την κατασκευή παράπλευρων οδών κυκλοφορίας,

• Την τροποποίηση του υφιστάμενου Ι/Κ Μεσοράχης σε κυκλικό και την προσαρμογή του στη νέα τυπική διατομή του νέου τμήματος Ι/Κ Μεσοράχης - Ι/Κ Ελευθερών,

• Την προσαρμογή του υφιστάμενου Ι/Κ Ελευθερών στη νέα τυπική διατομή του νέου τμήματος Ι/Κ Μεσοράχης - Ι/Κ Ελευθερών, με την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών σύμφωνα με τις μελέτες του έργου.
Στο έργο περιλαμβάνεται επίσης το κόστος απαλλοτρίωσης, αρχαιολογίας και εργασιών Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ).

Αφορά την Β΄ Φάση της τμηματοποιημένης Πράξη του Προγράμματος «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».

Με την τμηματοποίηση της Πράξης έχουμε διαχωρισμό της Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης. Συγκεκριμένα στην Α΄ φάση αντιστοιχεί ποσό 2.514.408,01€ και στην Β΄ φάση 6.098.175,27€.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.612.583,28 €
ΕΣΠΑ 2021-2027
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα