Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2023.71 Τεχνικά Έργα - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2023.71 Πρόσκληση του άρθρου 120 του N.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του N.
4782/21, για συμμετοχή σε διαδικασία με απευθείας ανάθεση του άρθρου 118 του N.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021, για την εκτέλεση του
υποέργου 114 με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Ε.
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2023»,

Τεχνικά Έργα - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 03 Απριλίου 2023 10:00 Προϋπολογισμός: 24.800,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα